ασθένεια

Η χρόνια ασθένεια ως μια κατάσταση κρίσης

Όταν η ζωή ενός ατόμου απειλείται από μια χρόνια ασθένεια θεωρείται ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση κρίσης. Η κρίση έγκειται στο γεγονός, ότι ο εντοπισμός της ασθένειας αποτελεί μια ρήξη στη συνέχεια της ζωής του ατόμου, αφού θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο και δημιουργεί μια αναταραχή στην οργάνωση και τη λειτουργία του ατόμου, τόσο στο βιολογικό όσο και στο ψυχολογικό επίπεδο, αφού το άτομο βρίσκεται σε μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αυτόματες συναισθηματικές αντιδράσεις. [...]